IGENCO Co., Ltd.

ที่อยู่

89/35 อาคารจูเคี่ยวเล้ง ชั้น 3 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กทม. 10210

โทรศัพท์

02 532 5151, 02 532 5160

โทรสาร

02 532 5158

อีเมล

sales@igenco.co.th

เว็บไซต์

www.igenco.co.th

ผลงานอ้างอิง

โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารงานสำนักงาน Enterprise Resource Planning : ERP
โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล
โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (I Smart Soft)

ข้อมูลเพิ่มเติม :

แนวทางตาม พ.ร.บ. : จัดทำแบบคำขอและยื่นคำขอ ชำระค่าธรรมเนียม พิสูจน์และยืนยันตัวตน ตรวจและพิจารณาคำขอ จัดส่งใบอนุญาตหรือเอกสารอื่น อนุมัติ ออกใบอนุญาตหรือเอกสารอื่น สืบค้นข้อมูล จัดเก็บเอกสาร

บริการ : ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบบัญชี ระบบ ERP ข้อมูลขนาดใหญ่ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูล บล็อกเชน พัฒนาเว็บไซต์ พัฒนาแอปพลิเคชัน ระบบคลาวด์ ระบบประชุมออนไลน์ ระบบจัดเก็บข้อมูล ระบบยืนยันตัวตน ระบบสำรองข้อมูล สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล สืบค้นข้อมูล ระบบลงทะเบียน ระบบสนทนาอัตโนมัติ (Chatbot) ระบบเรียนออนไลน์ ระบบออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ระบบบริหารงานบุคคล ระบบลายเซ็นดิจิทัล

ข้อมูลอ้างอิง : Govspending ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ ATSI สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร