Info Forum Co., Ltd.

ที่อยู่

89/35 อาคารจูเคี่ยวเล้ง ชั้น 2 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กทม. 10210

โทรศัพท์

088 289 1358, 02 532 5151 ต่อ 203

โทรสาร

02 532 5159

เว็บไซต์

www.infoforum.co.th

ข้อมูลเพิ่มเติม :

แนวทางตาม พ.ร.บ. : สืบค้นข้อมูล จัดเก็บเอกสาร

บริการ : ระบบความมั่นคงปลอดภัย ระบบจัดเก็บข้อมูล ระบบคลาวด์ ระบบสำรองข้อมูล สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล

ข้อมูลอ้างอิง : ATSI สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร