Mycos Technologies Co., Ltd.

ที่อยู่

12/1 ซ. 13 ถ.นิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 52000

โทรศัพท์

053 894 948

โทรสาร

053 894 827

อีเมล

sales@mycostech.com

เว็บไซต์

www.mycostech.com

ข้อมูลเพิ่มเติม :

บริการ : ข้อมูลขนาดใหญ่

ข้อมูลอ้างอิง : AIEAT สมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

จังหวัด : เชียงใหม่