NP PointAsia Co., Ltd.

ที่อยู่

102 อาคารล็อกซเล่ย์ ชั้น 14 ถ.ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110

โทรศัพท์

02 348 8710-11

โทรสาร

02 240 3319

เว็บไซต์

https://nppointasia.com

ข้อมูลเพิ่มเติม :

แนวทางตาม พ.ร.บ. : จัดทำแบบคำขอและยื่นคำขอ ชำระค่าธรรมเนียม จัดส่งใบอนุญาตหรือเอกสารอื่น พิสูจน์และยืนยันตัวตน ตรวจและพิจารณาคำขอ สืบค้นข้อมูล จัดเก็บเอกสาร อนุมัติ ออกใบอนุญาตหรือเอกสารอื่น

บริการ : ระบบ ERP พัฒนาเว็บไซต์ พัฒนาแอปพลิเคชัน

ข้อมูลอ้างอิง : ATSI สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย FTI สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร