PAS World Communication Co., Ltd.

ที่อยู่

18/40 ซ.อ่อนนุช 88/3 แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม. 10250

โทรศัพท์

02 727 7478

โทรสาร

N/A

อีเมล

admin@nakhonsurat.com

เว็บไซต์

www.pasworld.co.th

ข้อมูลเพิ่มเติม :

แนวทางตาม พ.ร.บ. : ออกใบอนุญาตหรือเอกสารอื่น

บริการ : อื่นๆ

ข้อมูลอ้างอิง : Govspending ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร