P.F Engineering & Services Co., Ltd.

ที่อยู่

140 ซ.รามอินทรา 52/1 ถ.รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กทม. 10230

โทรศัพท์

02 044 3481, 065 889 1564

โทรสาร

02 044 3482

อีเมล

info@pfengineering.com

เว็บไซต์

www.pfengineering.com

ข้อมูลเพิ่มเติม :

บริการ : ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลอ้างอิง : Govspending ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร