Senior Com Co., Ltd.

ที่อยู่

2991/41 ซ.ลาดพร้าว 101/3 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240

โทรศัพท์

02 370 2112

โทรสาร

N/A

ข้อมูลเพิ่มเติม :

แนวทางตาม พ.ร.บ. : จัดทำแบบคำขอและยื่นคำขอ ตรวจและพิจารณาคำขอ อนุมัติ ชำระค่าธรรมเนียม ออกใบอนุญาตหรือเอกสารอื่น

บริการ : ปัญญาประดิษฐ์ พัฒนาเว็บไซต์ พัฒนาแอปพลิเคชัน ระบบคลาวด์ ระบบจัดเก็บข้อมูล

ข้อมูลอ้างอิง : ATSI สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย FTI สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร