Smart Office Co., Ltd.

ที่อยู่

539/2 อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 15 ถ.ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

โทรศัพท์

02 642 7307

โทรสาร

02 642 6498

ข้อมูลเพิ่มเติม :

แนวทางตาม พ.ร.บ. : สืบค้นข้อมูล จัดเก็บเอกสาร จัดทำแบบคำขอและยื่นคำขอ ตรวจและพิจารณาคำขอ อนุมัติ ชำระค่าธรรมเนียม ออกใบอนุญาตหรือเอกสารอื่น

บริการ : ระบบ ERP จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูล พัฒนาเว็บไซต์ ระบบจัดเก็บข้อมูล ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM)

ข้อมูลอ้างอิง : ATSI สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร