Take IT Solution Co., Ltd.

ที่อยู่

135/2 อาคารอมรพันธุ์ 205 ทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 1
ซ.นาทอง ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400

โทรศัพท์

02 000 4656, 094 961 4656

โทรสาร

N/A

อีเมล

contact@takeitsolution.com

เว็บไซต์

https://takeitsolution.com

ข้อมูลเพิ่มเติม :

แนวทางตาม พ.ร.บ. : สืบค้นข้อมูล จัดเก็บเอกสาร

บริการ : พัฒนาเว็บไซต์ พัฒนาแอปพลิเคชัน ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบความมั่นคงปลอดภัย

ข้อมูลอ้างอิง : Govspending ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร